รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

           ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  สมบัติของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม การคำนวณค่าโดยประมาณโดยใช้ลอการิทึม การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม


ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

          จำนวนเชิงซ้อน    สมบัติของจำนวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน  จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว และ สมการพหุนาม

          ความน่าจะเป็น    กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็น และกฎสำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

        


ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

              การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น    โดยใช้ค่ากลางของข้อมูล  และ การวัดการกระจายของข้อมูล

              การแจกแจงปกติ    ค่ามาตรฐาน  การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ   พื้นที่ใต้เส้นโค้ง


ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้

          ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์    ลิมิตของลำดับ  ผลบวกของอนุกรมอนันต์

          แคลคูลัสเบื้องต้น  ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ ความชันของเส้นโค้ง  สมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง  ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง